Tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

                                                Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos

                                                                   direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V1-36/1

MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS

 COVID – 19 VIRUSO VALDYMO TVARKA

 

Mokykloje bendrasis ugdymas  nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – operacijų vadovo sprendimais:

 • Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (2020-08-17, Nr. V-1838).
 • Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-08-19 raštas

Nr. SR-3828 „Dėl ugdymo organizavimo 2020– 2021 mokslo metais“.

Pagrindiniai reikalavimai Mažeikių Senamiesčio pagrindinėje mokykloje:

1. Atstumai ir apsaugos priemonės.

 • Kiekvienai klasei, grupei priskiriami konkretūs kabinetai, kuriose vyks pamokos. Mokiniai dirba vienoje klasėje, mokytojai ateina į klasę. Specializuotose dalykų kabinetuose vyks tik tos pamokos, kurios negali vykti klasėse (gamtos mokslų, technologijų, p, IT).
 • Įeinant į mokyklą dezinfekuojamos rankos.
 • Tarp bendrojo ugdymo veiklose dalyvaujančių asmenų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metrų atstumas.
 • Jei tarp mokinių, mokytojų, mokyklos darbuotojų negali būti išlaikomas bent 2 metrų atstumas, uždarose erdvėse (klasėse, kabinetuose) būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius, kitas priemones.
 •  Bendrose uždarose erdvėse – koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje, bibliotekoje ar pan., mokyklos darbuotojai, mokytojai ir mokiniai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 •  Asmens higienos laikymosi būtinybė visiems (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).
 • Patalpų vėdinimas kiekvienos pertraukos metu; dažnai liečiami paviršiai valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, bendro naudojimo mokymo priemonės išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno asmens naudojimo. ParengtasSanitarinių higieninių priemonių planas, sanitarijos programa.
 •  Kiekvienoje klasėje rekomenduojamas dezinfekcinis skystis rankoms.
 • Į biblioteką įleidžiama ne daugiau kaip po 5 žmonės su veidą dengiančiomis kaukėmis.
 • Vykstant renginiams, patalpoje tarp žmonių turi būti išlaikomas 2 metrų atstumas, o lauke 1 metro.

2. Kontaktų ribojimas ir srautų reguliavimas.

 • Ribojamas pašalinių asmenų patekimas į mokyklą.
 • Prie įėjimo į mokyklą, jos patalpas pateikiama svarbiausia informacija dėl higienos reikalavimų laikymosi, kaukių dėvėjimo mokyklos patalpose tretiems asmenims ir kt.
 • Organizuojamas mokinių srautų judėjimas pro atskirus įėjimus. Atidaromi papildomi įėjimai (išėjimai) mokykloje.
 • Parengtos mokinių judėjimo krypčių nuorodos mokyklos patalpose.
 • Mokytojams rekomenduojama lauke, kitose erdvėse organizuoti įvairių dalykų pamokas, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka bei oro sąlygos.

3. Mokykloje, siekiant apriboti skirtingų mokinių grupių kontaktus, pamokų vietos ir mokinių judėjimas numatytas sekančiai:

 • Pagal pamokų tvarkaraštyje nurodytų pamokų laiką:

 Mokyklos   centrinis  įėjimas (I įėjimas)  skirtas  tik pradinių klasių mokiniams.

 II įėjimas  skirtas ( mokyklos vidinis kiemelis, dešinė) 5-6 klasių mokiniams.

III įėjimasskirtas (mokyklos vidinis kiemelis, kairė) 7,8 ir 10 klasių mokiniams.

 • Mokytojai atvyksta į klasei nurodytą mokymo vietą (pagal pamokų tvarkaraštį).
 • Švietimo pagalba arba individualios konsultacijos vienu metu suteikiamos  tik tos pačios grupės mokiniams.
 • Sudaromas, budėjimo pertraukų metu mokykloje, tvarkaraštis.

 

4. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje, vadovaujantis saugos reikalavimais ir vyks sekančiai:

1. Pamoka 8.00-8.45 val. ( pertrauka 5 min.) pietauja 3-4 klasių mokiniai.

 2. Pamoka 8.50- 9.35val.( pertrauka 20 min.) pietauja 1-2 klasių mokiniai.

  3. Pamoka 9.55- 10.40 val. (pertrauka 20 min.) pietauja 5/6 klasių mokiniai.

          4. Pamoka 11.00-11.45 val. ( pertrauka 20 min.) pietauja 7,8,10 klasių mokiniai.

 • Mokyklos valgykloje suskirstytos atskiros erdvės skirtingų grupių mokiniams.
 • Įeinant į valgyklą dezinfekuojamos rankos.
 • Tretiems asmenims šiuo metu būti valgykloje draudžiama.

5. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškė karščiavimas(37,3 C ir daugiau), nedelsiant išleidžiamas namo arba izoliuojamas. Apie tai informuojami tėvai (globėjai). Pranešama visuomenės sveikatos priežiūros specialistui, grupės vadovui, soc. pedagogui. Izoliacijos patalpa parengta pirmame mokyklos aukšte (akvariumas).

6. Vykdomas mokinių ir tėvų (globėjų) informavimas apie ugdymo tvarką, mokinių judėjimo planus, apsaugos priemones.

7. Mokiniams, pamokų metu, draudžiama savavališkai pasišalinti iš mokyklos teritorijos.

8. Informacija skelbiama mokyklos tinklapyje https://www.senamiestismazeikiai.lt/

_________________

Mūsų mokyklos video kanalas