Daiva Gaubienė

  Ugdymo karjerai specialistė

  (III a. 58 kabinetas)

 

Karjera– tai įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, kylanti iš darbo, mokymosi, saviraiškos ir laisvalaikio veiklų bei apimanti asmens profesinį gyvenimą, darbo vietas, pareigas ir pasiekimus.

 

Karjeros planavimo žingsniai

1.      Savęs pažinimas

2.      Profesijos pasirinkimas

3.      Mokymosi kelio pasirinkimas

4.      Darbo paieška

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video

 

Ugdymo karjerai specialistė tau padės: 

  • Geriau pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsają su karjera; 
  • Rasti informaciją ir susipažinti su įvairiomis profesijomis; 
  • Sieti mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus su karjeros pasirinkimu.

 

Ugdymo karjerai specialisto svarbiausios veiklos: 

  • Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams; 
  • Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones — pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis); 
  • Teikti karjeros planavimui bei vystymui (plėtojimui) reikalingą informaciją mokiniams ir kitai progimnazijos bendruomenei; 
  • Supažindinti mokyklų mokinius, mokytojus, tėvus su progimnazijoje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis; 
  • Supažindinti mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles; 
  • Supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais). 

 

Projektas ,,Karjeros specialistų tinklo vystymas‘‘

                                Mažeikių rajono savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja ,,Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10-008-P-0001  „Karjeros specialistų tinklo vystymas“, vykdomame pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos plėtros programos pažangos priemonę Nr.12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“vykdyme.

                               Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas– užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų.

                                Projekto trukmė– 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
                                Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 

                                Veiklos vykdomos pagal Europos socialinio fondo agentūros ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos sudarytą Jungtinės veiklos sutartį. Karjeros pareigybės įsteigtos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-285 ,,Dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialistų pareigybių įsteigimo‘‘.

 Projekto įgyvendinimo metu siekiama užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą bendrojo ugdymo mokyklose, todėl vykdomo projekto lėšomis karjeros specialistai įdarbinti Merkelio Račkausko, Gabijos, Sedos Vytauto Mačernio, Viekšnių, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijose, Kalnėnų, Senamiesčio, Pavasario, ,,Ventos‘‘ progimnazijose, Sodų pagrindinėje mokykloje. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos karjeros specialistas teiks paslaugas  ,,Žiburėlio‘‘ pradinės mokyklos, Tirkšlių Juozo Vitkaus -Kazimieraičio ir Užlieknės pagrindinių mokyklų mokiniams. ,,Vyturio‘‘, Kazimiero Jagmino pradinių mokyklų ir darželio-mokyklos ,,Kregždutė‘‘ mokiniams karjeros specialisto paslaugas teiks Sodų pagrindinės mokyklos karjeros specialistas.

 

 

                                                                        Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija


 

 

 

 

 

 

 

Mūsų mokyklos video kanalas