Informacija

INFORMACIJA APIE MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

VYKDOMUS MOKINIŲ PROFILAKTINIUS IR PERIODINIUS TYRIMUS

 

I. BENDROJI INFORMACIJA

 

Tyrimo organizatorius ir koordinatorius

Mažeikių Senamiesčio pagrindinė mokykla

Už tyrimo atlikimo organizavimą atsakingas asmuo

Mažeikių visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vaida Grencevičienė

 

Tyrimo tikslas

Jūsų dalyvavimas tyrime labai svarbus, nes atliekant tyrimus yra siekiama užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti COVID-19 ligos židinių mokyklose skaičių, atsižvelgiant į kiekvienos klasės mokinių tyrimo rezultatus, bus priimtas sprendimas pradėti saugų mokinių, ugdomų pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kontaktinį ugdymą(si) mokykloje.

 

Tyrimo atlikimo pagrindas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimas Nr. V-890 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ ar jį keičiantis teisės aktas bei šio sprendimo pagrindu priimtas Mažeikių rajonosavivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas.

Numatoma testavimo pradžia 1–4 klasių mokiniams– 2021- 05-03 (pagal Vyriausybės sprendimą).

Numatoma kontaktinio ugdymo pradžia 5-8, 10 klasių mokiniams  - pagal atskirą Vyriausybės sprendimą.

 

Tyrimo atlikimas

 1. PRIEŠ PRADEDANT UGDYMO PROCESĄ  bus atliekamasnosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu, kai ėminiai paėmimo vietoje grupuojami toje pačioje virusologinėje terpėje (kaupinių PGR tyrimas).

Tyrimas bus atliekamas Mažeikių Senamiesčio pagrindinėje mokykloje.

Jei kaupinių PGRtyrimo rezultatas bus teigiamas,būsite informuotas (-a) trumpąja žinute, kad Jūsų atstovaujamas vaikas turi būti užregistruoti www.1808.ltelektroniniu būdu ar telefonu 1808 PGR profilaktiniam tyrimui ir izoliuotis Izoliavimo taisyklių[1]nustatyta tvarka iki PGR tyrimo rezultatų gavimo.

 

 1. UGDYMO PROCESO METU  bus atliekamasnosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu, kai ėminiai paėmimo vietoje grupuojami toje pačioje virusologinėje terpėje (kaupinių PGR tyrimas) kas 4-7 dienas.

     Jei kaupinių PGRtyrimo rezultatas, atliekant periodinį mokinių tyrimą, bus teigiamas,būsite informuotas (-a) trumpąja žinute, kad Jūsų atstovaujamas vaikas turi būti užregistruotas www.1808.ltelektroniniu būdu ar telefonu 1808 PGR profilaktiniam tyrimui ir  privalo izoliuotis Izoliavimo taisyklių nustatyta tvarka iki PGR tyrimo rezultatų gavimo. Neatlikus PGR profilaktinio tyrimo, Jūsų atstovaujam vaikui galios asmens, turėjusio didelės rizikos COVID-19 kontaktą, izoliavimosi reikalavimai. Šiuo atveju apie PGR tyrimo rezultatus turėsite pats (pati) pranešti mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui tel. +370 443 27479 arba el. paštu  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Dalyvio teisės

Dalyvavimas kontaktinio ugdymo procese ir profilaktiniame tyrime ugdymo įstaigoseyra savanoriškas, todėl turite teisę atsisakyti jame dalyvauti, o pradėjęs (-usi) galėsite bet kada iš jo pasitraukti, parašydamas (-a) laisvos formos prašymą. Atsisakę dalyvauti šiame tyrime toliau ugdymą tęsite nuotoliniu būdu.

 

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

 

Tyrimo metu Jūsų vaiko asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, telefono ryšio numerį, tyrimo duomenis (tyrimo rezultatą, tyrimo atlikimo datą), priežastį, dėl kurios negali būti tiriamas), siekdamas užtikrinti sveikas ir saugias kontaktinio mokymosi sąlygas ir atlikti tam būtiną profilaktinį tyrimą, tvarkys šis duomenų valdytojas: Mažeikių Senamiesčio pagrindinė mokykla, juridinio asmens kodas 190158435, adresas Vydūno g. 6, 89225, Mažeikiai, tel +370 443 27479, el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a punktais, taip pat 9 straipsnio 2 dalies a punktu, t. y. Jums sutikus, ir bus saugomi Mokykloje ne ilgiau negu 14 kalendorinių dienų po mokslo metų pabaigos.

Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorius Virginijus Laureckis


[1]Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352.


Attachments:
Download this file (SUTIKIMAS dėl kaupinių.doc)SUTIKIMAS dėl kaupinių[ ]34 kB

Tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

                                                Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos

                                                                   direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V1-36/1

MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS

 COVID – 19 VIRUSO VALDYMO TVARKA

 

Mokykloje bendrasis ugdymas  nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – operacijų vadovo sprendimais:

 • Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (2020-08-17, Nr. V-1838).
 • Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-08-19 raštas

Nr. SR-3828 „Dėl ugdymo organizavimo 2020– 2021 mokslo metais“.

Pagrindiniai reikalavimai Mažeikių Senamiesčio pagrindinėje mokykloje:

1. Atstumai ir apsaugos priemonės.

 • Kiekvienai klasei, grupei priskiriami konkretūs kabinetai, kuriose vyks pamokos. Mokiniai dirba vienoje klasėje, mokytojai ateina į klasę. Specializuotose dalykų kabinetuose vyks tik tos pamokos, kurios negali vykti klasėse (gamtos mokslų, technologijų, p, IT).
 • Įeinant į mokyklą dezinfekuojamos rankos.
 • Tarp bendrojo ugdymo veiklose dalyvaujančių asmenų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metrų atstumas.
 • Jei tarp mokinių, mokytojų, mokyklos darbuotojų negali būti išlaikomas bent 2 metrų atstumas, uždarose erdvėse (klasėse, kabinetuose) būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius, kitas priemones.
 •  Bendrose uždarose erdvėse – koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje, bibliotekoje ar pan., mokyklos darbuotojai, mokytojai ir mokiniai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 •  Asmens higienos laikymosi būtinybė visiems (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).
 • Patalpų vėdinimas kiekvienos pertraukos metu; dažnai liečiami paviršiai valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, bendro naudojimo mokymo priemonės išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno asmens naudojimo. ParengtasSanitarinių higieninių priemonių planas, sanitarijos programa.
 •  Kiekvienoje klasėje rekomenduojamas dezinfekcinis skystis rankoms.
 • Į biblioteką įleidžiama ne daugiau kaip po 5 žmonės su veidą dengiančiomis kaukėmis.
 • Vykstant renginiams, patalpoje tarp žmonių turi būti išlaikomas 2 metrų atstumas, o lauke 1 metro.

2. Kontaktų ribojimas ir srautų reguliavimas.

 • Ribojamas pašalinių asmenų patekimas į mokyklą.
 • Prie įėjimo į mokyklą, jos patalpas pateikiama svarbiausia informacija dėl higienos reikalavimų laikymosi, kaukių dėvėjimo mokyklos patalpose tretiems asmenims ir kt.
 • Organizuojamas mokinių srautų judėjimas pro atskirus įėjimus. Atidaromi papildomi įėjimai (išėjimai) mokykloje.
 • Parengtos mokinių judėjimo krypčių nuorodos mokyklos patalpose.
 • Mokytojams rekomenduojama lauke, kitose erdvėse organizuoti įvairių dalykų pamokas, jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka bei oro sąlygos.

3. Mokykloje, siekiant apriboti skirtingų mokinių grupių kontaktus, pamokų vietos ir mokinių judėjimas numatytas sekančiai:

 • Pagal pamokų tvarkaraštyje nurodytų pamokų laiką:

 Mokyklos   centrinis  įėjimas (I įėjimas)  skirtas  tik pradinių klasių mokiniams.

 II įėjimas  skirtas ( mokyklos vidinis kiemelis, dešinė) 5-6 klasių mokiniams.

III įėjimasskirtas (mokyklos vidinis kiemelis, kairė) 7,8 ir 10 klasių mokiniams.

 • Mokytojai atvyksta į klasei nurodytą mokymo vietą (pagal pamokų tvarkaraštį).
 • Švietimo pagalba arba individualios konsultacijos vienu metu suteikiamos  tik tos pačios grupės mokiniams.
 • Sudaromas, budėjimo pertraukų metu mokykloje, tvarkaraštis.

 

4. Mokinių maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje, vadovaujantis saugos reikalavimais ir vyks sekančiai:

1. Pamoka 8.00-8.45 val. ( pertrauka 5 min.) pietauja 3-4 klasių mokiniai.

 2. Pamoka 8.50- 9.35val.( pertrauka 20 min.) pietauja 1-2 klasių mokiniai.

  3. Pamoka 9.55- 10.40 val. (pertrauka 20 min.) pietauja 5/6 klasių mokiniai.

          4. Pamoka 11.00-11.45 val. ( pertrauka 20 min.) pietauja 7,8,10 klasių mokiniai.

 • Mokyklos valgykloje suskirstytos atskiros erdvės skirtingų grupių mokiniams.
 • Įeinant į valgyklą dezinfekuojamos rankos.
 • Tretiems asmenims šiuo metu būti valgykloje draudžiama.

5. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškė karščiavimas(37,3 C ir daugiau), nedelsiant išleidžiamas namo arba izoliuojamas. Apie tai informuojami tėvai (globėjai). Pranešama visuomenės sveikatos priežiūros specialistui, grupės vadovui, soc. pedagogui. Izoliacijos patalpa parengta pirmame mokyklos aukšte (akvariumas).

6. Vykdomas mokinių ir tėvų (globėjų) informavimas apie ugdymo tvarką, mokinių judėjimo planus, apsaugos priemones.

7. Mokiniams, pamokų metu, draudžiama savavališkai pasišalinti iš mokyklos teritorijos.

8. Informacija skelbiama mokyklos tinklapyje https://www.senamiestismazeikiai.lt/

_________________

Mūsų mokyklos video kanalas