Pradinių klasių

Dalykų ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai įgyvendinti.

Pamokos trukmė:1 klasė — 35 min.; 2-4 klasė — 45 min.

* - valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, naudojamos: šokių dalykui 2 klasėse – 1 pamoka; individualioms ir grupinėms konsultacijoms (matematikai) 4 klasėse – 1 pamoka.

       Klasė

 

Dalykas

1a

1b

2a

2b

2c

3a

3b

4a

4b

4c

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Lietuvių kalba ir literatūra

8

8

 

 

 

7

7

 

 

 

Lietuvių kalba

 

 

7

7

7

 

 

7

7

7

Anglų kalba

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematika

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

Informacinės technologijos

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

1*

Technologijos

1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

Visuomeninis ugdymas

1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

Gamtos mokslai

1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

Pasaulio pažinimas

 

 

2

2

2

 

 

2

2

2

Dailė

1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

Dailė ir technologijos

 

 

2

2

2

 

 

2

2

2

Muzika

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fizinis ugdymas

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Šokis

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Privalomų ugdymo valandų skaičius mokiniui

24

24

26

26

26

26

26

26

26

26

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maksimalus pamokų skaičius mokiniui

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

Neformalusis vaikų švietimas

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Mūsų mokyklos video kanalas