Pradinių klasių

Dalykų ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai įgyvendinti.

Pamokos trukmė:1 klasė — 35 min.; 2-4 klasė — 45 min.

* - valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, naudojamos: šokių dalykui 2 klasėse – 1 pamoka; individualioms ir grupinėms konsultacijoms (matematikai) 4 klasėse – 1 pamoka.

Klasė

Dalykas

1a

1b

1c

2a

2b

3a

3b

4a

4b

Dorinis ugdymas (tikyba, etika)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Lietuvių kalba (gimtoji)

8

8

8

7

7

7

7

7

7

Pasaulio pažinimas

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematika

4

4

4

5

5

4+1

4+1

5

  5

Dailė ir technologijos

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Muzika

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Anglų kalba

-

-

-

2

2

2

2

2

2

Fizinis ugdymas

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Šokis

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Minimalus privalomų pamokų skaičius

22

22

22

23

23

24

24

23

23

Valandos,  skiriamos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti

-

-

-

 

 

1*

1*

 

 

Maksimalus pamokų skaičius mokiniui

22

22

22

24

24

24

24

24

24

Neformalusis švietimas

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Mūsų mokyklos video kanalas