Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos 2020–2021 metų korupcijos prevencijos programa

                                                 PATVIRTINTA

                                                                                                  Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos

                                                                                                          direktoriaus 2020 m. vasario 3 d. įsakymu Nr.V1-16

 

MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO  PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2020–2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I. SKYRIUS

 BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

 

1. Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos 2020–2021 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti Mažeikių Senamiesčio pagrindinėje mokykloje. Korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297, Žin., 2011, Nr. 81-3962), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 (Žin., 2002, Nr. 10-355, Žin., 2011, Nr. 77-3727), ),  Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos 2012 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. A1-790 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo tvirtinimo“ Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr.T1-297 „ Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kovos su korupcija 2015–2018 metų programos ir jos priemonių plano patvirtinimo“.

2. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

3. Kitos Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 57-2297) ir kituose teisės aktuose.

4. Programos paskirtis – intensyvinti korupcijos prevenciją, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti mokykloje. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą.

Programos strateginės kryptys:

1. korupcijos prevencija;

2. antikorupcinis švietimas ir informavimas.

5. Programa parengta 2 metų laikotarpiui. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja  mokyklos korupcijos prevencijos komisija, o įgyvendina mokyklos administracija, mokytojai, auklėtojai ir darbuotojai.

II. SKYRIUS

 SITUACIJOS ANALIZĖ

 

6. Mažeikių Senamiesčio pagrindinė mokykla - savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžianti įgyvendindama 2013-2022 metų valstybinės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais.

7. Pagrindinė veiklos rūšis – bendrasis pagrindinis ugdymas.

8. Vykdydama pagrindinę veiklą, mokykla išduoda pradinio, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus. Išduodant šiuos dokumentus, laikomasi griežtos atsiskaitomybės Mažeikių savivaldybės administracijos švietimo skyriui.

9. Kaip mokyklai skirtų biudžeto asignavimų valdytojas direktorius kasmet atsiskaito už ūkinę - finansinę veiklą mokyklos tarybai, Mokyklos bendruomenė ir

mokyklos taryba kasmet informuojama apie metinį biudžetą, dalyvauja, planuojant mokyklos biudžeto poreikį, sprendžiant lėšų taupymo klausimus.

10. Direktorius ir mokyklos darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, yra pateikę privačių interesų deklaracijas.

11. Kasmet mokslo metų pradžioje mokiniai ir mokinių tėvai supažindinami su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. Antikorupcinio švietimo temos kasmet integruojamos į ekonomikos, istorijos, pilietinio ugdymo ir etikos mokomuosius dalykus.

12. Dalies mokyklos darbuotojų darbo pobūdis ir suteikti įgaliojimai gali sudaryti sąlygas korupcijai įstaigoje. Siekiant sumažinti tokią galimybę Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė. Mokykloje patvirtinta paramos mokyklai gavimo, panaudojimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarka.

 

III. SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

13. Programos tikslai:

13.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;

13.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje;

13.3. ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją.

14. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:

14.1. didinti teisėkūros proceso viešumą ir skaidrumą;

14.2. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir priemonių plano įgyvendinimo administravimą;

14.3. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami mokyklos bendruomenei;

14.4. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje;

14.5.supažindinti moksleivius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais visuomenės nariais.

IV. SKYRIUS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

 

15. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

15.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

15.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys.

15.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą.

 

V. SKYRIUS

SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

16. Siekiami rezultatai:

16.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

16.2. padidinti nepakantumą korupcijai;

16.3. pagerinti korupcijos prevencijos organizavimą mokykloje;

16.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą mokykla;

17. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

17.1. parengtų naujų ir atnaujintų korupcijos prevencijos programų ir įgyvendintų Programos priemonių skaičiaus pokytis;

17.2. įvykdytų programos įgyvendinimo plano priemonių skaičius;

17.3. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius;

17.4. asmenų, pranešusių apie korupcijos pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytis;

17.5. oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykis;

17.6. organizuotų seminarų, mokymų ir dalyvavusių juose asmenų skaičius.

18. Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

 

VI. SKYRIUS

 PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

 

19. Už Programos įgyvendinimą atsakingas Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už Programos įgyvendinimo organizavimą ir už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

22. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

23. Programos ir jos priemonių įgyvendinimo plano projektą rengia Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją.

24. Mokyklos prevencijos programą tvirtina mokyklos direktorius.

 

VII. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.

26. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

27. Programa įsigalioja nuo 2020 m. vasario 3 dienos.

28. Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje.

 

__________________

 

MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

 

 2020-2021 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

 

Tikslas: didinti skaidrumą, viešumą, mažinti korupcijos prielaidas Mažeikių Senamiesčio pagrindinės  mokyklos veiklos srityse.

Uždavinys: Vykdyti antikorupcinį švietimą, įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programą.

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Vykdymo laikas

1.

Asmenų, įgaliotų vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę  paskyrimas

Mokyklos direktorius

V. Laureckis

2020 m.

rugsėjo mėn.

2.

Skelbti mokyklos interneto svetainės skyrelyje „Korupcijos prevencija“ mokyklos korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei visą informaciją apie antikorupcinę veiklą, vykdomą mokykloje.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

2020–2021 m.

3.

Užtikrinti skaidrų 10 kl. mokinių PUP organizavimą ir vykdymą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J.  Ručinskienė

Kasmet

4.

Darbuotojų mokymų inicijavimas korupcijos prevencijos klausimais.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Kasmet

5.

Viešai skelbti mokyklos internetiniame puslapyje  informaciją apie laisvas darbo vietas.

Direktorius V. Laureckis

Esant laisvoms darbo vietoms

6.

Privačių interesų deklaracijų teikimas.

 

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojai

Kasmet

7.

Viešųjų pirkimų planavimas, inicijavimas, organizavimas ir vykdymo  priežiūra.

 

Direktorius V. Laureckis

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui D. Žiulpienė

Nuolat

8.

Informuoti  mokyklos bendruomenę apie ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą.

Direktorius

V. Laureckis

Metų pabaigoje

9

VMI edukacinis užsiėmimas 8 kl. mokiniams “Šešėlinė ekonomika“ mokiniams.

Direktorius

V. Laureckis,

VMI darbuotojai

2020 m.

Spalio mėn.

10.

Viešųjų pirkimų vykdymo priežiūra.

Korupcijos prevencijos komisija

Nuolat

11.

Mokyklos biudžeto lėšų naudojimo pagal patvirtintas sąmatas priežiūra.

Direktorius

Vyr. buhalteris

Kasmet

12.

2 procentų gyventojų mokesčio lėšų naudojimo priežiūra.

Mokyklos korupcijos prevencijos komisija

Metų pabaigoje

13.

Direktoriaus informavimas gavus informaciją apie galimą korupcinę veiklą.

Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas

Nuolat

___________________

Mūsų mokyklos video kanalas