PSICHOLOGO VEIKLOS PLANAS

MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PROGIMNAZIJA

 

PSICHOLOGO VEIKLOS PLANAS

2021/2022 MOKSLO METAMS

         Tikslas:         

             Teikti kokybiškas psichologines paslaugas, stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniui įveikti iškilusius sunkumus, skatinti jų mokymosi motyvaciją bei kūrybiškumą.

Uždaviniai:

  1. Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti.
  2.  Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.
  3. Padėti mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, sukurti ir palaikyti palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.

 

Eil. Nr.

                          Veiklos  turinys

         Data

1.

Teikti individualias psichologines konsultacijas mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams dėl mokinių mokymosi sunkumų, elgesio, emocinių bei bendravimo problemų.

 

 Nuolat

2.

Grupiniai užsiėmimai pradinukams, turintiems elgesio ir emocinių problemų bei vyresnių klasių mokiniams, turintiems mokymosi, bendravimo ir socialinės adaptacijos problemų.

 

 Nuolat

3.

Smėlio ir dailės terapijos užsiėmimai mokiniams turintiems emocinių, elgesio bei bendravimo problemų.

Pagal poreikius

4.

Emocinio intelekto ugdymas mokiniams grupinių užsiėmimų, klasės valandėlių metu.

Pagal poreikius

5.

Dalyvavimas mokykloje vykdomose prevencinių socialinių įgūdžių programų  veiklose bendradarbiaujant su klasių auklėtojais.

Nuolat

6.

Vesti klasės valandėles,temomis:  Adaptacijos sunkumai mokykloje; Emocijos, vertybė ir savęs vertinimas; Mokymosi motyvaciją skatinantys veiksniai; Mano mokymosi stilius; Renkuosi profesiją; Smurtui ir patyčioms - NE;

 Pagal poreikius

7.

Dalyvauti klasių tėvų susirinkimuose. Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais (globėjais,rūpintojais) bei pristatyti psichologo veiklą mokykloje.

 Pagal poreikius

8.

Individualių pagalbos planų SUP mokiniams rengimas ir tvirtinimas mokyklos VGK.

Rugsėjo mėn.

9.

Naujai atvykusių ir specialiųjų poreikių mokinių adaptacijos stebėsena pamokose.

Rugsėjo mėn.

10.

Tyrimas„Penktokų adaptacija“, skirtas mokinių nerimo lygiui nustatyti. Gautus rezultatus pristatyti penktų klasių mokiniams, auklėtojoms bei mokinių tėvams, pateikti išvadas bei rekomendacijas.

Spalio mėn.

11.

Mokinių piešinių konkursas - paroda: "Raidė kaip išraiška" skirtas Disleksijos pažinimo savaitei. 

 Spalio mėn.

12.

Psichologo profesijos pristatymas 1 ir 5 klasėse, skirtas mokinių profesiniam ugdymui.

Spalio mėn.

13.

Tyrimas „Aš mokykloje“, skirtas pirmokų adaptacijai. Tyrimo rezultatus aptarti su klasių mokytojomis, pristatyti mokinių tėvams,  bei pateikti išvadas ir rekomendacijas.

Lapkričio mėn.

14.

Tolerancijos termometras. Skirtas Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti.

Lapkričio mėn.

15.

Draugo diena. Mediacijos: Mokinys- mokiniui.

Lapkričio mėn.

16.

Renginys skirtas AIDS dienai paminėti: „Mokykla be žalingu įpročių“, bendradarbiaujant su sveikatos visuomenes specialiste V.Grencevičiene.

Gruodžio mėn.

17.

Įniciatyva „Gerumas mus vienija“. Paskatinti mokyklos bendruomene geriems darbams.

Gruodžio mėn.

18.

Metodinis žaidimas „Profesijų labirintas“ 8 klasėms, skirtas mokinių profesiniam ugdymui.

Sausio mėn.

19.

Susipažinimas su emocijomis „Spalvų monstriukas“, užsiėmimas pirmų klasių mokiniams.

Sausio mėn.

20.

Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus  vaikų psichikos sutrikimų prevencinė programa „Saugumo mokymai“ 2 klasių mokiniams.

Vasario mėn.

21.

Tyrimas „Mano mokymosi stilius“ 6 klasių mokiniams, siekiant skatinti mokymosi motyvaciją. Rezultatų pristatymas klasių valandėlių metu.

Vasario mėn.

22.

„Pagarbos savaitė“, pagal atskirą veiklos planą.

Kovo mėn.

23.

Karjeros diena mokykloje.

Kovo mėn.

24.

 Intelekto tipo nustatymo tyrimas7 klasėms, skirtas profesiniam mokinių ugdymui.

Balandžio mėn.

25.

„Spalvotos mandalos“, užsiėmimai 3 klasių mokiniams.

Balandžio mėn.

26.

Akcija „Gegužė – mėnuo be smurto“. Prevenciniai renginiai skirti smurto bei patyčių mažinimui.

Gegužės mėn.

27.

„Kūrybiškumas gamtoje“, užsiėmimai 4 klasių mokiniams.

Gegužės mėn.

28.

Renginys “Vaikystės spalvos“ skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

Birželio mėn.

29.

Emocijų savaitė. Prevencinių programų refleksija.

Birželio mėn.

30.

Darbas su probleminėmis klasėmis, pamokų stebėjimas. Klasės mikroklimato tyrimas.

Pagal poreikius

31.

Mokinių, turinčių spec. poreikius, galių ir sunkumų įvertinimas, pamokų stebėjimas bei išvadų rašymas.

Pagal poreikius

32.

Rengti individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

Pagal poreikius

33.

Rengti ir kaupti informaciją, reikalingą konsultuojamų  mokinių problemoms spręsti.

 Nuolat

34.

Rengti straipsnius - rekomendacijas tėvams mokyklos internetinėje svetainėje.

Pagal poreikius

35.

Dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.        

Nuolat      

36.

Dalyvauti mokyklos metodinėje veikloje.

Nuolat

37.

Koordinuoti mokyklos pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės veiklą.

Nuolat

38.

Dalyvauti rajono psichologų metodinio būrelio veikloje.

Nuolat

39.

Dalyvauti rajono karjeros ugdymo būrelio metodinėje veikloje.

Pagal poreikius

 

 

Psichologė                                                                          Laima Radavičienė      

 

                                                                             

 

Mūsų mokyklos video kanalas