Lankomumo tvarka

PATVIRTINTA

Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d.

įsakymu Nr. V1-58

 

 

MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarką (toliau - Tvarka) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 1996 m. kovo 14 d. Nr. I-123 ir mokyklos nuostatai.

2.      Ši tvarka reglamentuoja klasių auklėtojų, dalykų mokytojų, socialinio pedagogo, direktoriaus pavaduotojų ugdymui veiklą gerinant mokinių pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant pamokų nelankymo prevenciją.

3.      Tvarka nustato mokyklos mokinių lankomumo apskaitą ir prevencines poveikio priemones mokyklos nelankymui mažinti bei padedančias mokiniui įgyvendinti teisę į mokslą.

4.      Tvarkos tikslai:

4.1.gerinti mokinių mokymo (si) kokybę ir didinti mokymosi motyvaciją;

4.2.vykdyti mokinių mokyklos nelankymo prevenciją;

4.3.nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus.

5.      Mokinys, per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidęs pusę ir daugiau pamokų, laikomas nelankančiu mokyklos ir įrašomas į „Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą“.

6.      Klasių auklėtojas, dalykų mokytojai, socialinis pedagogas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, mokyklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, dvišale  mokymosi sutartimi, direktoriaus įsakymais ir šia Tvarka.

 

II. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI

 

7.      Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:

7.1.      dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją – galioja tik gydymo įstaigų, mokyklos medicinos darbuotojo išduotos pažymos;

7.2.      dėl tikslinių iškvietimų (iš anksto pateikiant iškvietimą ar jo kopiją) į policijos komisariatą, teismą, Vaiko teisių apsaugos skyrių, Pedagoginę psichologinę tarnybą ir pan.,

7.3.      dėl kitų svarbių priežasčių (mokinio atstovavimo mokyklai, miestui, rajonui, Respublikai mokyklos, miesto, rajono, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose organizuojamuose konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose ir pan.);

7.4. dėl svarbių šeimos aplinkybių (dėl artimųjų ligos, mirties ir pan.) ar mokiniui sunegalavus;

7.5.     dėl nepalankių oro sąlygų: audros, liūties, uragano, autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo (pateikus tėvų (globėjų) paaiškinimą raštu);

7.6.      kai tėvai (globėjai) pateisina 3 dienas iš eilės ir kai išsiveža į pažintines keliones užsienyje iki 7 dienų.

8.      Praleistos pamokos laikomos nepateisintomis, kai mokinys nepateikė pateisinančių dokumentų.

9.      Vėluoti į pamokas draudžiama. Atsitiktiniu pavėlavimu gali būti laikomi ne daugiau kaip 4 pavėlavimai į įvairių dalykų pamokas ar klasės valandėles per mėnesį.

 

 

III. LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA

 

10.  Lankomumo apskaita pamokoje:

10.1.     pagrindinė mokinių ugdymo(si) forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams privalomas;

10.2.     mokinių lankomumo apskaitą pamokoje atlieka dalyko mokytojas. Dalyko mokytojas elektroniniame dienyne raide „n“ pažymi, jei mokinys nedalyvavo pamokoje, o raide „p“ – mokiniui pavėlavus į pamoką.

11.  Bendra klasės lankomumo ataskaita:

11.1.     už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, pateikimą klasės auklėtojui atsakingas pamokas praleidęs mokinys;

11.2.     iš gydymo įstaigų gautas pažymas apie mokinio ligą klasės auklėtojas pažymi elektroniniame dienyne ir perduoda mokyklos sveikatos priežiūros specialistui;

11.3.     kitus pamokas pateisinančius dokumentus saugo klasių auklėtojai;

11.4.     praleistas pamokas mokinys turi pateisinti per dvi darbo dienas (ligos pažymas per tris darbo dienas).

12.  Mokinių tėvai (globėjai):

12.1.     užtikrina punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir ugdymo klausimus;

12.2.     apie vaiko neatvykimą į mokyklą iš anksto informuoja klasės auklėtoją telefonu arba žinute TAMO dienyne. Pristato pateisinamą dokumentą apie praleistas pamokas raštiškai;

12.3.     atvyksta į individualius pokalbius su klasės auklėtoju, dalyko mokytoju, mokyklos vadovais. Kontroliuoja ir koreguoja vaiko elgesį;

12.4.     bendradarbiauja su klasės auklėtoju, mokyklos vadovais, dalykų mokytojais bei specialistais, teikiančiais pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagiginę, sveikatos priežiūros pagalbą;

12.5.     pasikeitus gyvenamai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio pašto adresui, operatyviai informuoja klasės auklėtoją;

12.6.     ne rečiau kaip du kartus per mėnesį susipažįsta su duomenimis elektroniniame dienyne (praleistų pamokų skaičiumi, ugdymosi rezultatais);

12.7.     lanko tėvų susirinkimus.

13.  Klasės auklėtojas:

13.1.     atsakingas už klasės mokinių lankomumo apskaitą, renka ir tvarko praleistas pamokas pateisinančius dokumentus, paaiškinimus apie mokinių praleistas pamokas, pavėlavimus ir saugo juos klasei skirtoje byloje;

13.2.     mokiniui neatvykus į mokyklą 2 dienas iš eilės ir tėvams (globėjams) nepranešus, išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant, informuoja socialinį pedagogą;

13.3.     individualiai dirba su blogai mokyklą lankančiais, vėluojančiais mokiniais;

13.4.     bendradarbiauja su mokyklos vadovybe, klasėje dirbančiais mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais darbuotojais iškilusioms mokinio nelankymo problemoms spręsti;

13.5.   ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 7 d. socialiniam pedagogui pateikia mokinių pavardes, praleidžiančių pamokas be pateisinamos priežasties, praleistų pamokų skaičių ir taikytas prevencines priemones;

13.6.     kartu su blogai mokyklą lankančių mokinių tėvais, aiškinasi pamokų praleidinėjimo priežastis, kviečia tėvus ir mokinius į individualius pokalbius, pasitarimus ar Vaiko gerovės komisiją.

14.  Socialinis pedagogas:

14.1.     analizuoja pamokų praleidimo priežastis, kartu su mokiniu, jo tėvais (globėjais);

14.2.     įvertina mokinio pamokų nelankymo priežastis, jo socialines problemas;

14.3.     planuoja socialinės pagalbos teikimą vaikui, numato prevencines priemones grąžinant mokinį į mokyklą;

14.4.     jei mokinys be pateisinamos priežasties per mėnesį praleido daugiau kaip pusępamokų, bendradarbiauja su klasės auklėtoju, raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus), Vaiko teisių apsaugos skyrių, atskirais atvejais Nepilnamečių reikalų policijos pareigūną;

14.5.     inicijuoja mokinio, kuris piktybiškai praleidinėja pamokas, svarstymą Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, dalyvaujant tėvams (globėjams). Atskirais atvejais gali siūlyti mokinį svarstyti mokyklos tarybos posėdyje dėl perkėlimo į kitą mokymosi įstaigą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo III skyriaus 29 straipsnio „Priėmimas į mokyklą, perėjimas į kitą mokyklą ir pašalinimas iš mokyklos“ 9, 10 punktais arba teikia siūlymus mokyklos tarybai dėl mokinio išbraukimo iš mokyklos sąrašų (siūlo nutraukti mokymosi sutartį).

 

IV. NELANKYMO PREVENCIJA

 

15.       Jei mokinys per mėnesį praleidžia ne daugiau kaip 10 pamokų be pateisinamos priežasties arba pavėluoja ne daugiau 5 kartus:

15.1.     raštu paaiškina priežastis ir paaiškinimą bei raštinį pasižadėjimą lankyti/nevėluoti į pamokas su tėvų parašais pateikia klasės auklėtojui.

16.       Jei mokinys per mėnesį praleidžia daugiau kaip 10 pamokų be pateisinamos priežasties ar pavėluoja daugiau kaip 5 kartus:

16.1.     klasės auklėtojas inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbį ir kartu aptaria prevencines priemones;

16.2.     mokinys raštu pasiaiškina dėl pamokų praleidimo;

16.3.     mokiniui skiriamas bandomasis laikotarpis;

16.4.     socialinis pedagogas informuoja vengiančio mokyklą lankyti mokinio tėvus.

17.     Jei mokinys pakartotinai per mėnesį praleidžia daugiau kaip 10 pamokų be pateisinamos priežasties arba pavėluoja daugiau kaip 5 kartus:

17.1.     svarstomas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje, dalyvaujant mokinio tėvams;

17.2.     mokiniui, mokyklos direktoriaus įsakymu paskiriama pastaba.

18.         Mokinys per mėnesį praleidęs daugiau kaip 20 pamokų be pateisinamos priežasties, kviečiamas kartu su tėvais pokalbiui pas direktorių. Pokalbyje dalyvauja klasės auklėtojas, soc.pedagogas. raštiškai pateikiami dokumentai, kuriuose užfiksuotas atliktas darbas su mokiniu, šalinant mokyklos nelankymo priežastis. Mokiniui skiriamas įspėjimas (jei yra elgesio problemų).

19.  Jei mokinys per trimestrą praleidžia daugiau kaip 40 pamokų be pateisinamos priežasties:

19.1.     svarstomas mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdyje dalyvaujant tėvams;

19.2.     direktoriaus įsakymu skiriam nuobauda.

20.  Mokiniui ir toliau nelankant mokyklos:

20.1.     mokiniui iki 16 metų dėl pamokų nelankymo socialinis pedagogas parengia informaciją apie atliktą darbą ir taikytas poveikio priemones Mažeikių rajono Vaiko teisių apsaugos skyriui;

20.2.     mokiniui, turinčiam 16 metų, siūloma pasirinkti kitą mokyklą ar kitą mokymo formą.

 

V. NUOBAUDŲ IR SKATINIMO SISTEMA

 

21.  Mokiniui, vengiančiam lankyti pamokas, taikomos šios drausminės nuobaudos:

21.1.     pastaba;

21.2.     įspėjimas;

21.3.     papeikimas;

21.4.     griežtas papeikimas.

22.  Mokiniui nuolat ir sistemingai vengiančiam lankyti mokyklą, taikoma administracinė atsakomybė ir pateikiama informacija savivaldos ar teisėsaugos institucijoms.

23.  Direktoriaus įsakymas dėl pagyrimo mokiniams, nepraleidusiems nė vienos pamokos, skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje ir skelbimų lentoje.

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24.  5-10 klasių mokiniai pasirašytinai supažindinami su šia tvarka.

25.  Tėvai su šia tvarka supažindinami tėvų susirinkimų metu.

26.  Tvarka skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje.

_____________________

Mūsų mokyklos video kanalas