Lankomumo tvarka

                                                           PATVIRTINTA

                                                           Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos

                                                           direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.V1-79

 

MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS

LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMO TVARKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos (toliau - Mokyklos) lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos priemonių vykdymo tvarkos (toliau - Tvarka) tikslai

1.1 gerinti Mokyklos  mokinių mokymo (-si) kokybę ir didinti mokymosi motyvaciją;

1.2 vykdyti nelankymo prevenciją;

1.3 nustatyti vieningus pamokų lankomumo apskaitos principus Mokykloje.

2.Šis aprašas nustato:

2.1 mokinių pamokų lankomumo apskaitą Mokykloje;

2.2 prevencinio poveikio priemones Mokyklos  nelankymui mažinti.

3. Vartojamos sąvokos:

3.1 mokyklą vengiantis lankyti mokinys – įregistruotas Mokinių registre mokinys, kuris sistemingai be pateisinamos priežasties neateina į visas tą dieną vykstančias pamokas;

3.2 blogai lankantis mokyklą mokinys- įregistruotas Mokinių registre mokinys, kuris dėl įvairių priežasčių sistemingai, dažniausiai be pateisinamos priežasties praleidinėja pamokas arba per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia daugiau negu 30 procentų pamokų;

3.3 nelankantis mokyklos mokinys – įregistruotas Mokinių registre mokinys, kuris be pateisinamų priežasčių nelanko mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia daugiau negu 50 procentų  pamokų;

3.4 tretieji asmenys – asmenys, nedirbantys švietimo, valstybės ar savivaldybės įstaigose, kuriems negali būti teikiama asmeninė mokinio ir jo šeimos informacija.

3.5 kitos sąvokos suprantamos, kaip jos aprašytos LR teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS  MOKYKLOJE

 

4. Pamokų lankomumas žymimas elektroniniuose dienynuose.

5. Mokinio atsakomybė:

5.1. laiku ateiti į  pamokas;

        5.2. iš anksto arba pirmą atvykimo dieną klasės auklėtojui pateikti tėvų parašytus raštiškus praleistas pamokas pateisinančius dokumentus;

        5.3. iš anksto žinodami apie nedalyvavimą pamokose (varžybos, olimpiados, renginiai, šeimyninės aplinkybės ar kt.), praneša apie tai klasės auklėtojui ir dėstantiems mokytojams, gauna iš jų užduotis savarankiškam darbui;

        5.4. mokykloje blogai pasijutęs kreipiasi į visuomenės sveikatos priežiūros specialistą (jam nesant - į klasės auklėtoją ar kitą pedagogą, administracijos atstovą), kuris prireikus atleidžia mokinį nuo pamokų, apie tai praneša mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie pasirūpina saugiu mokinio grįžimu namo.

        5.5. pateikti dėl praleistų nepateisintų pamokų rašytinį paaiškinimą klasės auklėtojui.

        6. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) funkcijos:

       6.1 užtikrinti punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą bei operatyviai spręsti mokinio lankomumo ir ugdymo klausimus;

       6.2 iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į mokyklą dieną apie neatvykimo priežastis žodžiu (telefonu), raštu (elektroninio dienyno žinute/ SMS žinute/nustatytos formos prašymu)  informuoti klasės auklėtoją;

      6.3 pirmąją grįžimo į mokyklą dieną pateikti praleistų pamokų pateisinimą pagrindžiančias pažymas klasės auklėtojai (1 priedas);

      6.4 paskutinio vizito pas gydytoją metu išsiaiškinti, kuriam laikotarpiui mokinys gali būti atleistas nuo fizinio ugdymo užsiėmimų ir prašyme pateisinti praleistas pamokas kartu teikia prašymą dėl visiško arba dalinio atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų ar sporto užsiėmimų;

      6.5 esant būtinybei mokiniui išeiti iš mokyklos nepasibaigus pamokoms, iš anksto raštu nustatytos formos prašymu arba per elektroninį dienyną informuoti apie tai klasės auklėtoją arba dalyko mokytoją (2 priedas);

      6.6 pateikti prašymą direktoriaus vardu, kai mokiniui skiriamas sanatorinis gydymas arba mokymas namuose;

      6.7 planuojant pažintinę/poilsinę kelionę pamokų metu ne vėliau kaip prieš 3 dienas klasės auklėtojui pateikti užpildytą formą (3 priedas), suderinti su mokytojais  temas, kurias mokinys turės savarankiškai išmokti ir grįžęs mokytojo nustatyta tvarka atsiskaityti;

      6.8 bendradarbiauti su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais, darbuotojais, teikiančias pedagoginę  psichologinę ir socialinę pagalbą, sprendžiant vaiko lankomumo klausimus;

      6.9 dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, kuriuose aptariami mokyklos lankomumo klausimai;

     6.10 reguliariai susipažinti su duomenimis elektroniniame dienyne (praleistų pamokų skaičiumi, pagyrimais, pastabomis, ugdymo rezultatais ir kita informacija).

     7. Mokykla, siekdama tinkamai išspręsti mokinio lankomumo problemas, gali imtis šių priemonių:

    7.1 jei mokinys vengia arba blogai lanko mokyklą klasės auklėtojas, siekdamas išsiaiškinti nelankymo priežastis pagal mokinio raštišką paaiškinimą kartu su mokiniu ir jo tėvais (globėjais/rūpintojais) ieško sprendimų būdų sistemingam mokyklos lankymui (4 priedas);

7.2 jei mokinys nelanko mokyklos ir be pateisinamos priežasties per mėnesį praleido daugiau kaip pusę pamokų - informuoti mokinio tėvus (globėjus/rūpintojus) ir inicijuoti mokinio, nelankančio mokyklos, svarstymą mokyklos Vaiko gerovės komisijoje, dalyvaujant tėvams (globėjams/rūpintojams) ar imtis kitų mokyklos nustatytų pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos priemonių taikymo;

7.3. jei mokykla susiduria su sudėtingomis situacijomis dėl vaikų mokyklos nelankymo, teikia informaciją Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui apie mokyklos Mokinių registre įregistruotus, bet mokyklos nelankančius mokinius ir jiems taikytas poveikio priemones;

7.4. jeigu mokyklos taikytos poveikio priemonės yra neveiksmingos ir mokinys toliau nelanko mokyklos, gali kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ar vidutinės priežiūros skyrimo;

7.5. atskirais atvejais, vadovaujantis  Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta  tvarka gali prašyti mokinį perkelti į kitą mokyklą;

7.6.  mokyklai kilus įtarimams, jog mokinio tėvai (globėjai) neužtikrina jo teisės mokytis ir tai daro įtaką pamokų lankomumui (sistemingai praleidinėjamos ir nepateisinamos pamokos), teikia informaciją Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

8. Mokytojo funkcijos:

8.1. tą pačią darbo dieną pažymėti  mokinio praleistas pamokas ir pavėlavimus elektroniniame dienyne;

8.2. fizinio ugdymo mokytojas, sugrįžus mokiniui po ligos ir gavęs tėvų prašymą dėl visiško arba dalinio atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų ar sporto užsiėmimų, atsižvelgia į individualią mokinio situaciją (argumentuota, pagrįsta priežastis), vadovaudamasis protingumo principu priima sprendimą  sumažinti arba visiškai atleisti nuo fizinio krūvio;

8.3. pastebėjus, kad mokinys neatvyksta arba vėluoja į jo dalyko pamokas be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 kartus iš eilės, informuoti klasės auklėtoją žodžiu arba žinute elektroniniame dienyne;

  8.4. jeigu pamokos praleistos dėl ligos ar kitų svarbių (pagrįstų) priežasčių, mokytojas konsultuoja mokinius atsilikimui likviduoti;

8.5. organizuodamas konkursus, olimpiadas, edukacines pamokas netradicinėse erdvėse, išvykas ir kitus renginius, kuriuose mokiniai dalyvauja pamokų laiku, mokinių sąrašą pateikia mokyklos direktoriui ir suderintą sąrašą skelbia mokytojų kambaryje/dėstantiems mokytojams elektroniniame dienyne.

      9. Klasių auklėtojo funkcijos:

9.1. mokiniui neatvykus į mokyklą (kai apie tai nėra informuota mokykla), tą pačią dieną išsiaiškinti neatvykimo priežastis. Paaiškėjus, kad tėvams (globėjams/rūpintojams) neatvykimo priežastis nežinoma - žodžiu/pranešimu elektroniniame dienyne informuoti mokyklos socialinę pedagogę;

9.2. rinkti ir tvarkyti praleistas pamokas ir pavėlavimus pateisinančius dokumentus;

9.3. elektroniniame dienyne, vadovaujantis turimais dokumentais, kas savaitę pateisinti mokinių praleistas pamokas;

9.4. stebėti ir kontroliuoti vadovaujamos klasės mokinių lankomumą, individualiai dirbti su pamokų nelankančiais, blogai lankančiais ir vengiančiais lankyti mokyklą, dažnai vėluojančiais mokiniais ir jų tėvais (globėjais/rūpintojais);

9.5. praleidus mokiniui 20 ir daugiau pamokų be pateisinamos priežasties informuoti ir konsultuotis su socialine pedagoge dėl pagalbos mokiniui;

9.6. kiekvieno mėnesio pirmą savaitę socialinei pedagogei raštu teikti auklėjamosios klasės mokinių lankomumo ataskaitą iš elektroninio dienyno ir jos kitoje pusėje nurodyti taikytas pagalbos bei poveikio priemones;

9.7. bendradarbiauti su mokyklos administracija, dirbančiais mokytojais, socialine pedagoge ir kitais darbuotojais sprendžiant iškilusias mokyklos nelankymo problemas;

9.8. su lankomumo ataskaitomis supažindinti mokinių tėvus (globėjus/rūpintojus).

10. Mokyklos socialinio pedagogo funkcijos:

10.1. stebėti mokinių lankomumo apskaitą elektroniniame dienyne ir aiškintis mokyklos nelankymo priežastis;

10.2. konsultuoti ir teikti pagalbą klasės auklėtojui, jei mokinys be pateisinamos priežasties praleidžia 20 ir daugiau pamokų;

10.3. vadovaujantis klasių auklėtojų pateiktomis klasių mokinių lankomumo ataskaitomis, sudaryti mokyklos mėnesio praleistų pamokų statistinę suvestinę ir vengiančių, blogai lankančių ir nelankančių mokyklos mokinių sąrašus (5 priedas);

10.4. bendradarbiauti su mokyklos administracija, klasių auklėtojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais, dirbti individualiai su mokiniu ir jo šeima analizuojant bei sprendžiant mokyklos nelankymo priežastis, sudarant pagalbos planą ir numatant prevencines priemones;

10.5. inicijuoti mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžius dėl vengiančių, blogai lankančių ar nelankančių mokinių situacijų aptarimo ir pagalbos būdų ieškojimo;

10.6. dėl sudėtingų atvejų sprendimo bendradarbiauti su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija, Valstybine vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

11. Mokyklos psichologas, bendradarbiaudamas su mokyklos socialiniu pedagogu, jei lankomumo problemos kyla dėl psichologinių priežasčių, privalo teikti pagalbą mokiniu;

12. Mokyklos administracijos funkcijos:

12.1. analizuoti duomenis apie mokinių pamokų lankomumą Mokykloje;

12.2. pildyti duomenis NEMIS sistemoje;

12.3. vykdyti mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos priemonių vykdymo priežiūrą;

12.4. teikti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui duomenis apie mokinių pamokų lankomumą ir Aprašo vykdymą.

 

III SKYRIUS

PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMAS

 

13. Praleistos pamokos pateisinamos tėvų (globėjų/rūpintojų) raštu/pranešimu elektroniniame dienyne pagal mokyklos nustatytas pateisinimo formas:

13.1. dėl mokinio ligos gavus iš tėvų (globėjų/rūpintojų) pateisinamą raštą;

13.2. ilgalaikio ar sanatorinio gydymo atveju;

13.3. dėl tikslinių iškvietimų į policijos komisariatą, į teismą, į medicinos priežiūros įstaigą, į kitas valstybės ar savivaldybės institucijas;

13.4. dėl svarbių šeimos aplinkybių.

14. Praleistos pamokos pateisinamos pačios mokyklos:

14.1. dėl ypač nepalankių oro sąlygų (labai žemos arba aukštos oro temperatūros, audros, liūties, uragano ar pan.);

14.2. dėl autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo;

14.3. kai mokinys atstovauja mokyklai (rajone ar respublikoje) olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose;

14.4. jeigu mokyklauždaryta dėl higienos normų pažeidimo, karantino, remonto darbų.

15. Praleistos pamokos pateisinamos kitų institucijų, kai mokinys atstovauja kitoms švietimo, kultūros ir sporto įstaigoms, klubams, nevyriausybinėms organizacijoms respublikinėse olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose ir kituose renginiuose, gavus šių įstaigų ar organizacijų vadovų pranešimus raštu apie dalyvavimą renginyje.

16. Pamokų pateisinimas dėl mokinių išvykų su tėvais (globėjais/globėjais):

16.1. mokinių pažintines / poilsines keliones su tėvais (globėjais/rūpintojais) rekomenduojama organizuoti mokinių atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis;

16.2. mokiniui išvykus kelioms dienoms į pažintinę / poilsinę kelionę pamokų metu, tėvai (globėjai/rūpintojai) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas dėl pamokų nelankymo raštu privalo informuoti mokyklą, nurodydami pamokų nelankymo trukmę ir priežastis bei prisiimti visišką atsakomybę dėl nutraukto ugdymosi proceso padarinių (3 priedas).

               17. Išvykstant mokiniui į kelionę mokslo metų eigoje, jo tėvai (globėjai/rūpintojai) privalo pasirūpinti, jog mokinys savarankiškai išmoktų praleistas temas ir joms tinkamai pasiruoštų. Mokytojai mokiniui arba jo tėvams (globėjams) suteikia informaciją apie planuojamas užduotis, temas ir atsiskaitymus nutraukto ugdymo proceso metu ir ko bus iš mokinio reikalaujama grįžus po kelionės. Jei išvykimo metu bus vykdomas atsiskaitymas, mokinys apie tai privalo būti informuotas iš anksto. Atsiskaitymai dėl nutraukto ugdymo proceso vykdomi pagal mokyklos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo/įsivertinimo tvarkos aprašą (30.9.1. punktas).

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Tvarka skelbiama mokyklos interneto svetainėje.

19. Mokinius su šia Tvarka pasirašytinai supažindina klasių auklėtojai pirmąją rugsėjo savaitę, su vėlesniais jos pakeitimais - jai įsigaliojus.

20. Visų klasių mokinių Tėvai su Tvarka supažindinami klasių tėvų susirinkimų metu

ir pranešimu elektroniniame dienyne pateikiant nuorodą į mokyklos interneto svetainę. Tvarkos nuostatos sistemingai primenamos tėvų susirinkimų metu.

 21. Mokinių nelankymo priežastys yra konfidenciali informacija, todėl negali būti viešinamos tretiesiems asmenims. Asmenims pažeidus šį punktą, taikomos priemonės vadovaujantis LR teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Nesilaikant arba piktnaudžiaujant Aprašo nuostatomis, taikomos priemonės numatomos LR teisės aktuose.

23. Nepateikuspateisinimo dokumento, praleistos pamokos laikomos nepateisintomis.

24.Tėvai (globėjai/rūpintojai) atsako už pateisinamų dokumentų teisingumą.

 

____________________

Mūsų mokyklos video kanalas