Tikslai ir uždaviniai

MAŽEIKIŲ SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 2021-2022 M. M.

VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 

Strateginis  tikslas:

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atskleisti ir motyvuoti ugdytinių kūrybines galias.

 

Metų veiklos uždaviniai:

1. Kokybiška ir šiuolaikiška pamoka atnaujintų mokomųjų dalykų kontekstuose ugdant kompetencijas.

2. Švietimo pagalbos prieinamumas, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų integracijos įgalinimas progimnazijos bendruomenėje.

Mūsų mokyklos video kanalas